lv I en
18.05.2012

1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Latvijas Radiologu asociācija (LRA) ir biedrība, kuras biedri ir Latvijas Republikas diagnostiskās un terapeitiskās radioloģijas medicīnas speciālisti, kā arī ar radioloģijas nozari saistītās juridiskās un fiziskās personas.
1.2. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Radiologu asociācija” (turpmāk tekstā - biedrība). Tulkojumā angļu valodā – „Latvian Association of Radiology”, saīsinājumā - LRA.
1.3. Biedrības juridiskā adrese ir: Diagnostiskās Radioloģijas Institūts, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvijas Republika.
1.4. Biedrība darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.431 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” u.c. spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.
1.5. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika un ārvalstis.
1.6. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.7. Biedrībai ir savs, šajos statūtos minētais nosaukums, zīmogs un simbolika.
1.8. Biedrībai ir sava manta un naudas konts bankā; tā var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un pienākumus, tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā un veikt likumā paredzētus darījumus kā Latvijas Republikā, tā ārvalstīs saskaņā ar biedrības mērķiem.
1.9. Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, biedrība ir tiesīga iegūt īpašumā kustamu un nekustamu mantu, kā arī veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu.

2. nodaļa. Biedrības mērķi.
2.1. Veicināt diagnostiskās un terapeitiskās radioloģijas (turpmāk - radioloģijas) attīstību Latvijā.
2.2. Sadarboties radioloģijas jomā ar valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārpus Latvijas; piedalīties normatīvo aktu, kuri saistīti ar radioloģijas jautājumiem, izstrādāšanā un pilnveidošanā.
2.3. Sadarbībā ar profesionālās izglītības institūcijām un atbilstošām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs realizēt radiologu zināšanu pilnveidošanu mūža izglītības ietvaros.
2.4. Sekmēt radiologu un ar radioloģiju saistītā personāla darba apstākļu un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu.
2.5. Piedalīties radioloģisko tehnoloģiju, manipulāciju un izmeklēšanas algoritmu izstrādē, pilnveidošanā un reģistrēšanā.
2.6. Atbalstīt un veicināt zinātnisko pētniecību radioloģijā.
2.7. Izstrādāt un sniegt priekšlikumus savas nozares speciālistu sertifikācijas noteikumiem un kārtībai, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un Eiropas Savienības rekomendējošos dokumentus piedalīties radioloģijas speciālistu sertifikācijā.
2.8. Atspoguļot radioloģijas sasniegumus un popularizēt tās iespējas profesionālos žurnālos Latvijas Republikā un ārvalstīs, citos masu saziņas līdzekļos, kā arī veikt citu publisku darbību.
2.9. Atbalstīt un piedalīties pētniecisku un izglītības programmu īstenošanā radioloģijā.
2.10. Veicināt un savu iespēju robežās atbalstīt biedrības biedru piedalīšanos starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos u.c. pasākumos, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu radioloģijā.
2.11. Iesaistīties ar biedrības biedru profesionālo rīcību saistīto konfliktu situāciju risināšanā, pārstāvot LRA viedokli Latvijas Ārstu biedrības Aroda tiesā, Ētikas komisijā u.c. institūcijās.

3. nodaļa. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
3.1. Biedrībā ir īstenie biedri, asociētie biedri un goda biedri:

3.1.1. par biedrības īsteno biedru var kļūt Latvijā sertificēti radiologi, kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar atbilstošiem dokumentiem;
3.1.2. par biedrības asociēto biedru var kļūt rezidents radioloģijas specialitātē, ārvalstīs sertificēts un radioloģijas nozarē praktizējošs radiologs, Latvijā sertificēts praktizējošs citas specialitātes ārsts, citi radioloģijas jomā strādājoši speciālisti un ar radioloģijas nozari saistītas juridiskas personas;
3.1.3. par biedrības goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalstu speciālistu par nozīmīgu ieguldījumu radioloģijas jomā. Goda biedra kandidatūru izvirza biedrības valde vai divi biedrības īstenie biedri. Goda biedru ievēl biedrības biedru sapulcē, izsniedzot noteikta parauga diplomu.

3.2. Lēmumu par īstenā vai asociētā biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Ja valde noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
3.3. Biedrs var izstāties no biedrības jebkurā laikā, rakstveidā par to paziņojot valdei.
3.4. Īsteno vai asociēto biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu:

3.4.1. ja biedrs vairāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus nav maksājis biedru naudu;
3.4.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
3.4.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
3.4.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

3.5. Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
4.1. Biedrības īstenajiem biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1. piedalīties biedrības pārvaldē;
4.1.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības valdes sēžu protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, izteikt un aizstāvēt savu viedokli biedrības biedru sapulcēs;
4.1.4. griezties biedrībā pēc profesionālas palīdzības vai padoma;
4.1.5. darboties citās nevalstiskās organizācijās;
4.1.6. izstāties no biedrības, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu;
4.1.7. veikt brīvprātīgu darbu biedrības mērķu sasniegšanai.

4.2. Biedrības asociētiem un goda biedriem ir šādas tiesības:

4.2.1. piedalīties biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus biedrības darbības uzlabošanai, izteikt savu viedokli biedrības biedru sapulcēs;
4.2.2. griezties biedrībā pēc profesionālas palīdzības vai padoma;
4.2.3. darboties citās nevalstiskās organizācijās;
4.2.4. izstāties no biedrības, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu;
4.2.5. veikt brīvprātīgu darbu biedrības mērķu sasniegšanai.

4.3. Biedrības biedru pienākumi:

4.3.1. ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.3.2. regulāri maksāt biedru naudu (no biedru naudas maksas atbrīvoti goda biedri);
4.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu sasniegšanu;
4.3.4. sistemātiski paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

 5. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
5.1. Biedru sapulce ir augstākā biedrības pārvaldes institūcija.
5.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai klātesot personīgi.
5.3. Biedru sapulces notiek ne retāk kā reizi gadā, tās sasauc valde, izziņojot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms biedru sapulces norises laika.
5.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa īsteno biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
5.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no īsteniem biedriem.
5.6. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā, ievērojot šo statūtu 5.3. punkta noteikumus, tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
5.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem īsteniem biedriem.
5.8. Tikai biedru sapulcei ir tiesības lemt par šādiem jautājumiem:

5.8.1. valdes priekšsēdētāja (prezidenta), valdes un revīzijas institūcijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
5.8.2. grozījumu izdarīšana biedrības statūtos;
5.8.3. lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
5.8.4. sertifikācijas komisijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
5.8.5. goda biedru ievēlēšana;
5.8.6. lēmuma pieņemšana par biedrības struktūrvienību izveidošanu un to nolikumu apstiprināšana.

6. nodaļa. Biedrības izpildinstitūcija.
6.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no vienpadsmit valdes locekļiem, kurus ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.
6.2. Biedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja (prezidenta), valdes priekšsēdētāja vietnieka (viceprezidenta), sekretāra, kasiera un valdes locekļiem.
6.3. Valde ir tiesīga izlemt visus ar biedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot jautājumus, kas ir biedru sapulces kompetencē.
6.4. Atsevišķas pārstāvības tiesības ir valdes priekšsēdētājam (prezidentam) un valdes priekšsēdētāja vietniekam (viceprezidentam). Pārējie valdes locekļi pārstāv biedrību kopā ar vēl diviem citiem valdes locekļiem.
6.5. Valdes kompetencē ir:

6.5.1. nodrošināt biedru sapulces lēmumu izpildi;
6.5.2. organizēt biedrības konferences un seminārus;
6.5.3. sasaukt biedrības biedru sapulci;
6.5.4. iesniegt ierosinājumus biedru sapulcei;
6.5.5. veikt citus biedrības mērķu sasniegšanai nozīmīgus pienākumus.

6.6. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Tās sasauc valdes priekšsēdētājs (prezidents) vai revīzijas institūcija, vai puse no valdes locekļiem, par sēdes vietu un laiku paziņojot ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas iepriekš. Valde ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
6.7. Īpašu un darbietilpīgu uzdevumu veikšanu (apmācības programmu, metodisko materiālu un citu materiālu izstrādei, sertifikācijas jautājumu izstrādāšanai vai papildināšanai) valde var noteikt izpildītājam finansiālu atlīdzību.
6.8. Grāmatvedības vešanai un juridiskiem pakalpojumiem valde var nolīgt par atlīdzību atbilstošus darbiniekus.
6.9. Valdes priekšsēdētāju (prezidentu) ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem, ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
6.10. Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) kompetencē ir:

6.10.1. organizēt valdes darbu;
6.10.2. vadīt biedrības biedru sapulces, ja nav nolemts savādāk;
6.10.3. bez speciāla pilnvarojuma pārstāvēt biedrību Latvijas Republikā un ārvalstīs, parakstīt dokumentus biedrības vārdā;
6.10.4. sagatavot darba kārtību biedru sapulcei;
6.10.5. atskaitīties biedru sapulcei un valdei par savu darbību.

6.11. Valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) no valdes locekļu vidus ievēl valde uz četriem gadiem.
6.12. Valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents) aizvieto valdes priekšsēdētāju (prezidentu) un pilda valdes priekšsēdētāja (prezidenta) funkcijas tā prombūtnes laikā vai pēc nepieciešamības.
6.13. Valdes locekļi jebkurā laikā var iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

7. nodaļa. Biedrības sertifikācijas komisija.
7.1. Biedrības sertifikācijas komisijas locekļus ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.
7.2. Biedrības sertifikācijas komisija sastāv no sešiem komisijas locekļiem un sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja, kurš ir biedrības valdes priekšsēdētājs (prezidents).
7.3. Biedrības sertifikācijas komisija no komisijas locekļu vidus ievēl sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.
7.4. Biedrības sertifikācijas komisija veic ārstu sertifikāciju diagnostiskajā un terapeitiskajā radioloģijā, metodes sertifikāciju diagnostiskajā ultrasonogrāfijā u.c. radioloģijas apakšspecialitātēs.
7.5. Savu darbību biedrības sertifikācijas komisija veic, pamatojoties uz Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas Padomes apstiprinātu sertifikācijas nolikumu.
7.6. Biedrības sertifikācijas komisija sanāk uz sēdēm ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā.
7.7. Sertifikācijas komisija ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms sertifikācijas komisijas sēdes paziņo sertifikācijas norises vietu un laiku.
7.8. Biedrības sertifikācijas komisijas tehniskā darba nodrošināšanai, dokumentācijas izstrādei biedrības valde var nolīgt par atlīdzību tehniskus darbiniekus.

8. nodaļa. Revīzijas institūcija.
8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisijas trīs locekļu sastāvā, kurus ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.
8.2. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
8.3. Biedrības revīzijas komisijas loceklis nevar būt biedrības valdes loceklis.
8.4. Revīzijas komisijas kompetence:

8.4.1. veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.4.2. dod atzinumu par biedrības budžetu;
8.4.3. pārbauda biedrības gada pārskatu;
8.4.4. izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.4.5. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.6. Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

9. nodaļa. Biedrības finansu līdzekļi un īpašums.
9.1. Biedrības finansu līdzekļi sastāv no ikgadējiem biedru naudas maksājumiem, ziedojumiem u.c. ienākumiem, kas nav pretrunā ar Biedrību un nodibinājumu likumam.
9.2. Biedru naudas lielumu nosaka biedru sapulce pēc biedrības valdes priekšlikuma.
9.3. Biedrībai var piederēt vai tās valdījumā būt kustams vai nekustams īpašums.
9.4. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti:

9.4.1. biedrības mērķu sasniegšanai, t.sk. grāmatu, žurnālu u.c. informatīvo materiālu iegādei un izmantošanai;
9.4.2. pabalstiem biedrības biedriem;
9.4.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar biedrības darbības nodrošināšanu.

9.5. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos civiltiesiskos darījumus.

10. nodaļa. Biedrības reorganizācija, darbības izbeigšana un likvidācija.
10.1. Biedru sapulces lēmums par biedrības reorganizāciju, darbības izbeigšanu un likvidāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem īstenajiem biedriem.
10.2. Biedrības darbības izbeigšanas un likvidācijas gadījumā atlikušo mantu sadala starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar likumu.

Biedrības „Latvijas Radiologu asociācija” statūti
apstiprināti biedrības dibināšanas sapulcē 2011. gada 19.maijā, 
grozīti biedrības biedru pilnsapulcē 2019. gada 13. maijā.